About Me

Illinois, 1954
Iowa, 1955
Texas, 1959
Illinois again, 1961
Illinois, 1966
New York City, 1974
Boston, 1985
Berkshires, 2000
Berkshires, 2003
Berkshires, 2005
Berkshires, 2009
Berkshires, 2011
Portland, Oregon, 2017